Rice Dishes ( CƠM )

Build Your Own Royal Combination

Cơm (Rice Dishes)

Sướn Nướng      Bò Nướng      Thịt Nướng      Ga Nướng
(Pork Chop)         (Beef)              (Pork)               (Chicken)

Tôm Nướng     Chà Trung      Tàu Hũ Ky              Trung Chien
(Shrimp)            (Egg Quiche)   (Shrimp wrapped)     (Fried Egg)

1-3 meat(s) – $7.55
4-6 meats – $8.55
King Way Combo - $9.75 (Includes all of the above meats)